Quá trình đổi mới hoạt động của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam

Sự chuyển đổi từ một nền kinh tế hành chính tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong tiến trình phát triển nền kinh tế đất nước. Kỷ nguyên đổi mới kinh tế đã hình thành nên nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Với sự đa dạng hoá các loại hình sản xuất kinh doanh, cùng với sự chuyển biến mạnh mẽ về chất càng làm nền kinh tế phát triển một cách sôi động. Cùng với sự nghiệp đổi mới Đất nước, sự nghiệp đổi mới ngân hàng cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể. Nhất là từ sau khi Pháp lệnh Ngân hàng ra đời, hoạt động ngân hàng khá toàn diện và tiến bộ ở tầm pháp lý cao hơn trước, bao quát được vấn đề cốt lõi về tổ chức và hoạt động ngân hàng. Xuất phát từ đòi hỏi bức thiết của nền kinh tế thị trường trong điều kiện mở cửa, việc phát triển các loại hình dịch vụ trong hoạt động ngân hàng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam là yêu cầu không thể thiếu để hội nhập với nền kinh tế thế giới. Nhận thức được yêu cầu đó, đề tài lần này mà em chọn lựa cho tiểu luận bộ môn Lý thuyết tiền tệ là: "Quá trình đổi mới hoạt động của các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC