Quá trình tuần hoàn và chu chuyển tư bản

Lý thuyết tuần hoàn và chu chuyển tư bản của K.Marx là một trong những lý luận quan trọng hàng đầu và nó có giá trị rất lớn đối với hệ thống lý luận của ông. Việc chúng ta nghiên cứu nó để vận dụng là một công việc hết sức cần thiết và đòi hỏi sự tỉ mỉ và sáng suốt cao. Cần đứng trên một cái nhìn khách quan mà không phải là một cách hiểu áp đặt và tuỳ tiện. Bởi sản xuất tư bản chủ nghĩa là sự thống nhất biện chứng giữa quá trình sản xuất và quá trình lưu thông, giữa quá trình tạo ra giá trị thặng dư và quá trình thực hiện giá trị thặng dư. Vì vậy sau khi nghiên cứu quá trình sản xuất, cần nghiên cứu quá trình lưu thông cùng những quan hệ bóc lột của tư bản, giải thích được đầy đủ những biểu hiện bên ngoài của chủ nghĩa tư bản. Theo nghĩa hẹp: lưu thông tư bản là quá trình biến tư bản từ hình thái tiền tệ sang hình thái hàng hoá và từ hình thái hàng hoá sang hình thái tiền tệ diễn ra trên thị trường hàng hoá và thị trường lao động. Qua sự nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng về lý thuyết tuần hoàn chu chuyển của tư bản chúng ta nên vận dụng nó một cách linh hoạt, tránh cứng nhắc và máy móc, rập khuôn như một kiểu sao chép không chọn lọc. Kinh tế thị trường là một lĩnh vực hết sức nhạy cảm, đặc biệt là khi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung XHCN sang nền kinh tế thị trường có điều tiết của Nhà nước và định hướng xã hội chủ nghĩa thì điều đó càng là một vấn đề mới mẻ. Vận dụng lý luận tuần hoàn, chu chuyển tư bản là điều tất yếu, khách quan, nó giúp cho các nhà kinh doanh sử dụng và lưu thông tư bản nhanh chóng, có hiệu quả, thu được nhiều lợi nhuận từ đó tăng khả năng mở rộng đầu tư và khả năng tái sản xuất, làm cho nền kinh tế trở nên sôi động hơn. Muốn làm được như vậy, Nhà nước ta phải có những chính sách đúng đắn nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp tham gia hưởng ứng và hoạt động hiệu quả để đẩy mạnh tốc độ công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC