Quan điểm của triết học mác về quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Từ đại hội của đảng lần VI đề ra chính sách về phát triển kinh tế mới , giờ đây với đường nối đúng đắn đó, đất nước chúng ta đã và đang bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ “ Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”đã định hướng phát triển nhằm mục tiêu xây dựng đất nước ta thành một nước có nền công nghiệp hiện đại, có một cơ cấu thích hợp với cơ cấu kinh tế và phù hợp với lực lượng sản xuất. Vậy đây không phải ngẫu nhiên việc nguyên cứu quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là một trong những nội dung quan trọng của công cuộc đổi mới CNXH mà chúng ta đang tiến hành hôm nay. Việc thực hiện mô hình này trong thực tế không những là nội dung của công cuộc đổi mới, mà hơn thế nữa nó là phương tiện để nước ta đi tới mục tiêu phát triển CNXH. Do vậy một đất nước phát triển là được đánh giá từ trình độ của lực lượng sản xuất , và sự kết hợp hài hoà giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất , trong thời đại ngày nay trình độ khoa học kỹ thuật đã phát triển mạnh mẽ song quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất vẫn là cơ sở chính cho sự phát triển của nó .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC