Quan hệ hợp tác Viêt Nam và liên minh Châu âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch (CDM)

Theo nghị định như Kyoto được ký vào tháng 12 năm 1997, liên minh Châu Âu thuộc nhóm nước trong phụ lục 1 - Những nước phải cam kết giảm phái thải của mình giai đoạn 2020 xuống dưới mức thải năm 1990 với mức giảm là 20%

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC