Quản lý chất lượng trong sản xuất tinh giản của Toyota

Nắmđượcvai trò củaQuảnlývàĐảmbảo  Chất lượng là vũkhí cạnh tranh của doanh nghiệp  Quan điểm Quản lý và Đảm bảo Chất lượng trong mô hình sản xuất tinh gọn của Toyota  Nắm được các công cụ Quản lý và Đảm bảo Chất lượng được sửdụng hiện nay  Vai trò của tất cảmọi nhân viên trong việc tham gia quản lý và đảm bảo chất lượng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC