Quản lý công tác thu thuế, phí và lệ phí nhằm cân đối ngân sách xã Minh Hương, huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang

Cùng với sự phát triển kinh tế của cả nước theo cơ chế kinh tế thị trường nhiều thành phần, thì trong những năm qua Ủy ban nhân dân xã Minh Hương cũng đạt được những thành tựu đáng khích lệ trong việc phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đời sông của nhân dân ngày một nâng cao, và đang dần thay đổi được bộ mặt của đời sống dân cư. Hoạt động tài chính có nhiệm vụ thúc đẩy nền kinh tế, khai thác các nguồn lực để nhằm làm tăng thu nhập và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và mọi tài nguyên. Trong hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước đóng vai trò quan trọng để duy trì hoạt động của bộ máy Nhà nước. Ủy ban nhân dân xã Minh Hương là cấp chính quyền cơ sở trong hệ thống Nhà nước pháp quyền của nước ta nên hoạt động tài chính của xã là hoạt động tài chính cấp cơ sở trong hệ thống tài chính Quốc gia, Ban tài chính xã Minh Hương là một cấp ngân sách. Trong đó thu ngân sách là nội dung rất quan trọng để hình thành nên cấp ngân sách, nên cần phải có sự quản lý các nguồn thu một cách khoa học, hợp lý với đem lại hiệu quả cao. Bộ luật đầu tiên về ngân sách Nhà nước của nước ta đã được Quốc hội thông qua ngày 20/3/1996 đã khẳng định vai trò quan trọng của ngân sách xã, đòi hỏi phải có một cơ chế quản lý thu phù hợp có thể đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới hiện nay. Chính vì vậy, là một kế toán ngân sách Ủy ban nhân dân xã Minh Hương, Huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang, trong quá trình học tập và nghiên cứu em đã chọn đề tài : “Quản lý công tác thu thuế, phí và lệ phí nhằm cân đối ngân sách xã Minh Hương, huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang”. Đề tài nghiên cứu rất rộng, mang tính phức tạp nhưng bản đề tài tốt nghiệp chỉ đề cập đến những vấn đề cơ bản sau đây : Chương I: Giới thiệu chung về sự ra đời và phát của Ủy ban nhân dân xã Minh Hương. Chương II: Tổ chức quản lý thu ngân sách tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Chương III: Đánh giá về hoạt động quản lý thu ngân sách của xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Chương IV: Hướng dẫn đề tài tốt nghiệp: Quản lý thu ngân sách của xã Minh Hương

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC