Quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng

1. Hiểu được tầm quan trọng của hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 2. Đánh giá được vai trò và tầm quan trọng của hàng tồn kho trong nền kinh tế. 3. Hiểu được những lý do chính về việc dự trữ hàng tồn kho. 4. Thảo luận các loại chi phí liên quan đến hàng tồn kho và mối quan hệ của chúng đến việc ra quyết định về dự trữ hàng tồn kho của doanh nghiệp. 5. Hiểu được cách phân loại các danh mục hàng tồn kho. 6. Thảo luận, đánh giá hiệu quả các doanh nghiệp trong việc quản lý hàng tồn kho của họ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC