Quản lý nhà nước về xăng dầu

1.Khái niệm và một số đặc điểm của quản lý nhà nước về thương mại Quản lý nhà nước về thương mại Đặc điểm cơ bản của quản lý nhà nước về thương mại 2.Chức năng quản lý nhà nước về thương mại a.Chức năng kế hoạch hóa về thương mại b.Chức năng tổ chức và phối hợp các hoạt động quản lý thương mại c.Chức năng lãnh đạo ,điều khiển các hoạt động thương mại d.Chức năng kiểm soát các quan hệ trao đổi ,các hoạt đông thương mại. 3.Vai trò của quản lý nhà nước về thương mại a.Định hướng ,hướng dẫn hoạt động của các chủ thể trao đổi b.Tạo lập môi trường thương mại và cạnh tranh c.Hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết các mâu thuẫn,tranh chấp thương mại d.Điều tiết quan hệ thị trường ,các hoạt động thương mại e.Giám sát ,kiểm tra thực hiện các mục tiêu phát triển thương mại

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC