Quản lý sử dụng kháng sinh và kiểm soát lây truyền vi khuẩn đa kháng

Tình hình sử dụng KS tại Việtnam  Hơn 60% bn nội trú có sử dụng KS, 95% ở bn có PT  Chi phí sử dụng KS chiếm 45% trong tổng số chi phí điều trị chung  Nghiên cứu về tình hình sử dụng KS ở PT:  29.9% dùng KS trước PT, 34.7% KS dự phòng  94.6 % dùng KS sau PT với thời gian TB (DLC) 5.8 (2.8) ngày DDD: 4.7 -26.5 theo loại KS

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC