Quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty công trình đường thuỷ WACO

Xử lí chất thải là một tất yếu khách quan của hoạt động kinh tế- xã hội hiện nay của con người. Nó làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm và hạn chế tối đa các nguy cơ gây bệnh, ảnh hưởng tới sức khoẻ cũng như đời sống của con người. Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay, nhìn chung công tác thu gom chất thải đã và đang diễn ra theo cách làm truyền thống: Toàn bộ rác thải được thu gom rồi đưa về nơi chôn lấp hoặc xử lí tuỳ theo từng thành phần của rác thải.Với cách làm như vậy, sẽ gây ra một số các kết quả tất yếu: v Diện tích chôn lấp ngày càng tăng cao do khối lượng rác thải ngày càng gia tăng. v Công tác xử lí và chế biến tại bãi chôn lấp cũng như tại nhà máy chế biến tốn nhiều chi phí để phân loại và xử lí theo từng thành phần. Do yêu cầu giải quyết vấn đề qũy đất ngày càng hạn hẹpvà tận dụng các chất tái chế, tái sử dụng nên việc quản lí rác tải trên thành phố địa bàn thành phố hoạt động theo hai yêu cầu: v Thứ nhất, hạn chế ở mức tối thiểu lượng rác thải phát sinh. v Thứ hai, hạn chế ở mức tối thiểu lượng rác thải đem chôn lấp và tăng ở mức tối đa lượng rác thải đem tái chế, chế biến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC