Quan trắc và thực hiện qa/qc trong quan trắc

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường là đơn vị sự nghiệp thuộc Liên minh HTX Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 59/2004/QĐ - TCCB ngày 06/2/2004 của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam ( Trên nền tảng của Trung tâm hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp ngoài quốc doanh NEDCEN theo quyết định số 520 HĐTW/VP ngày 28/12/1992) và hoạt động theo Giấy chứng nhận số A 231 ngày 29/4/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC