Quản trị nguồn nhân lực - Đào tạo và phát triển

Ông Dương và ông Khải là hai phó giám đốc của hai nhà máy dệt lớn. Hai ông có nhiều năm làm công tác phụ trách đào tạo huấn luyện nhân viên, gởi những cán bộ tham dự hội thảo, lớp bồi dưỡng quản lý, hoặc học tại chức. Trong nhà máy, họ cũng đã tổ chức những khóa học ngắn ngày do cán bộ kỹ thuật hoặc cán bộ quản lý của nhà máy phụ trách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC