Quản trị nhân lực - Công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

Con người là nguồn lực quan trọng nhất đối với bất cứ một tổ chức nào. Sự thành công của bất kỳ một doanh nghiệp lớn hay nhỏ, phụ thuộc chủ yếu vào năng lực và hiệu suất làm việc của những người lao động. Mặt khác, khi một công nhân không đủ trình độ được thuê một cách thiếu thận trọng vì lựa chọn kém thì anh ta trở thành một gánh nặng cho doanh nghiệp. Vì vậy, quá trình tuyển dụng lao động để có được một đội ngũ lao động tốt của mỗi doanh nghiệp là hết sức quan trọng và là nhân tố quyết định trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Để giúp mọi người hiểu biết rõ thêm về tầm quan trọng và thực trạng công tác tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp nên em đã chọn đề tài “Công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay” cho đề án môn học chuyên ngành Quản Trị Nhân Lực. * Trong đề án này có những mục chính sau: - Những khái niệm chung về tuyển mộ, tuyển chọn. - Các bước trong tuyển dụng. - Các phương pháp tuyển dụng lao động trong tổ chức. - Nguồn tuyển dụng lao động. - Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng. - Tầm quan trọng của tuyển dụng trong tổ chức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC