Quản trị sự thay đổi nhân sự tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện Lai Vung

Xã là một đơn vị cấp hành chính cuối cùng trong bốn cấp của hệ thống quản lý hành chính, là cấp thấp nhất theo sự phân cấp quản lý , tuy nhiên tầm quan trọng của cấp xã không hề thấp chút nào . Là đội ngũ cán bộ giữ vai trò quyết định trong việc hiện thực hoá sự lãnh đạo và quản lý của Đảng và Nhà nước về mọi mặt của đời sống Kinh tế - Xã hội ở cơ sở; giữ vai trò quyết định trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện mọi quyết định của cấp ủy cấp trên, cấp ủy cùng cấp và mọi chủ trương, kế hoạch, sự chỉ đạo của chính quyền cấp trên, cũng như mọi chương trình, kế hoạch của chính quyền xã. Tuy nhiên, đội ngũ cấp xã từ trước đến nay vẫn luôn có nhiều biến động, đó là sự thay đổi nhân sự, thay đổi vị trí làm việc do nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan. Mà sự thay đổi nào cũng có thể dẫn đến nguy cơ tan rã, làm mất đoàn kết nếu không có kế hoạch rõ ràng, minh bạch, chủ trương đúng đắn để tạo sự đồng thuận của tổ chức.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC