Qui luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở Việt Nam

Thế kỷ 21 là thế kỷ của sự vận động và không ngừng phát triển về mọi lĩnh vực như: Khoa học- kỹ thuật, kinh tế thương mại, sự giao lưu hợp tác giữa các nước trong khu vực và quốc tế với nhau hay nền kinh tế thị trường . Đối với nền kinh tế thị trường,thì qui lật giá trị là một quy luật rất quan trọng. Bởi nó gây ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế quốc dân, thông qua sự điều tiết của nó đối với nền sản suất hàng hoá, rồi từ đó gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển nền kinh tế của đất nước. Hay nói cách khác thì việc áp dụng quy luật giá trị vào việc phát triển nền kinh tế của một quốc gia là điều tối cần thiết. Với nước ta cũng vậy, một đất nước còn rất nhiều những khó khăn về kinh tế như: trình độ khoa học- kém phát triển, nghèo nàn, lạc hậu,. Do vậy việc áp dụng qui luật giá trị vào trong sự phát triển nền kinh tế của nước ta là rất quan trọng và cần thiết. Nó đòi hỏi chúng ta phải linh hoạt trong tất cả mọi vấn đề, và với từng lĩnh vực của việc phát triển kinh tế .Và bắt nguồn từ tất cả các yếu tố trên em viết tiểu luận này với đề tài là: “Qui luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở Việt Nam ” Bố cục của tiểu luận gồm những phần sau: I. Mở đầu II. Học thuyết của C.Mác về quy luật giá trị. III. Vận dụng quy luật giá trị vào quy luật của Việt Nam. IV. Kết luận .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC