Quy hoạch tổng thể phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Thực tế và kinh nghiệm của các nước trên thế giới và khu vực, phát triển nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đều hướng tới các loại sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có chất lượng, có giá trị cao về kinh tế, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, gắn sản xuất với phát triển dịch vụ du lịch sinh thái. Các đối tượng sản phẩm chính là rau, hoa, quả, cây cảnh, chăn nuôi, sản phẩm thủy sản Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có ý kiến đề nghị với UBND các tỉnh xây dựng các khu nông nghiệp công cao phù hợp với điều kiện của từng tỉnh để thực hiện quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp. Những năm gần đây, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của Hòa Bình phát triển góp phần to lớn nâng cao đời sống nhân dân, ổn định xã hội. Do lợi thế về địa hình, khí hậu nền nông nghiệp của tỉnh khá đa dạng, phong phú, đã hình thành những vùng sản xuất hàng hóa khá tập trung như chè shan tuyết, cam, ngô. Chất lượng nông sản hàng hóa ngày càng được nâng cao, công tác quản lý, kiểm soát chất lượng được chú ý thực hiện, khối lượng nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn ngày càng nhiều. Cùng với sự gia tăng dân số, sự phát triển chung của toàn xã hội, nhu cầu về các sản phẩm nông nghiệp cũng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Trên địa bàn tỉnh nhiều diện tích đất đã được chuyển mục đích sử dụng làm cho diện tích đất canh tác nông nghiệp giảm đi, trong khi quỹ đất bằng để sản xuất không nhiều. Tại các vùng sản xuất tập trung sản lượng và giá trị sản lượng tăng lên nhưng thu nhập và đời sống nhân dân tăng không nhiều. Một số sản phẩm mang tính đặc trưng của tỉnh (ví dụ cam, chè shan tuyết) trên thị trường sức cạnh tranh chưa cao. Trong sản xuất nông nghiệp, một số loại sản phẩm chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC