Quy trình quản lý độan toàn và chất lượng thực phẩm tươi đang áp dụng tại Úc

ỞÚc, các quy trình chếbiến được thiết kế đểgiảm rủi ro và quản lý các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng. Hiểu được chuỗi cung ứng, chất lượng là gì ? an toàn thực phẩm là gì ? và các thuộc tính sản phẩm là cần thiết cho các thành viên trong chuỗi cung ứng nếu họmuốn giữ được lợi ích kinh tế. Yếu tố ảnh hưởng chất lượng sản phẩm có thể được phân loại thành 2 loại rõ ràng, yếu tốbên trong và yếu tốbên ngoài. Yếu tốbên trong ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm là các bước tiến hành và phương thức tiến hành trong chuỗi cung ứng mà các thành viên cần kiểm tra. Ví dụcác bước tiến hành và phương thức tiến hành: • Yếu tốtrước thu hoạch: ƒ Phân bón ƒ Chế độphun thuốc trừsâu bệnh và hệthống quản lý ƒ Hệthống tưới tiêu/nước • Yếu tốsau thu hoạch ƒ Tuyển chọn ƒ Phân loại ƒ Bao gói ƒ Hình thức vận chuyển sửdụng đểphân phối sản phẩm tới người tiêu dùng ƒ Điều kiện bảo quản Yếu tốbên ngoài là những yếu tốtác dộng tới chuỗi cung ứng từbên ngoài ví dụ: chính trị, kinh tế, xã hội và sức cạnh tranh thịtrường.Những ảnh hưởng bên ngoài đang tác động tới yếu tốbên trong ởphạm vi rộng lớn và các thành viên trong chuỗi phải hiểu được cách tổ chức các hoạt động để đáp ứng được các yêu cầu chất lượng của người tiêu dùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC