Sản xuất bền vững và vai trò của nó trong đánh giá đất đai

Một nền sản xuất bền vững bao gồm các biện pháp và giải pháp nhầm: Đảm bảo nhu cầu nông nghiệp - lâm nghiệp - thuỷ sản. - Góp phần cải thiện môi trường và tài nguyên không tái tạo. - Duy trì hiệu quả kinh tế của sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC