Sự biến đổi cơ cấu xã hội của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay

Trong mọi thời đại lịch sử, sản xuất kinh tế và cơ cấu xã hội (CCXH), cơ cấu do sản xuất sinh ra, cấu thành cơ sở của lịch sử chính trị và lịch sử tư tưởng của thời đại. Bởi thế, CCXH luôn có sự biến đổi tùy thuộc vào sự biến đổi của sản xuất kinh tế và đời sống. Song, sự biến đổi của CCXH lại tác động trở lại, mạnh mẽ theo cả hai chiều hướng tích cực và tiêu cực đến sự biến đổi, phát triển của sản xuất kinh tế và của xã hội nói chung. Nghiên cứu về CCXH và sự biến đổi CCXH là vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết đang được đặt ra nhằm không chỉ để hoàn thiện CCXH mà quan trọng hơn để thúc đẩy kinh tế phát triển. Ở Việt Nam, trong thời kỳ đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và hội nhập quốc tế, CCXH có sự biến đổi mạnh mẽ và sâu sắc, tạo ra những tác động tích cực và cả những hệ lụy về xã hội. Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, nhất là kinh tế nông nghiệp, trong đó nông dân, lực lượng lao động đông đảo và chủ yếu, là chủ thể chính của quá trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên chính quê hương của mình. Những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, CCXH nói chung, CCXH của nông dân nói riêng ở vùng ĐBSCL cũng có sự biến đổi đa dạng, phong phú, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bộ mặt xã hội có nhiều đổi thay tích cực; song, bên cạnh đó cũng còn những hệ lụy xã hội tiêu cực không mong muốn, cần có sự định hướng tích cực cho sự biến đổi đó cho phù hợp. Đã đến lúc cần tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận về sự biến đổi CCXH của nông dân ĐBSCL và tìm ra giải pháp phát huy những biến đổi tích cực, hạn chế khắc phục những biến đổi tiêu cực. Chính vì lẽ đó, nghiên cứu sinh đã lựa chọn và thực hiện đề tài: “Sự biến đổi cơ cấu xã hội của nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn hiện nay”, làm Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học. Hy vọng sẽ góp phần nhỏ cho việc tổng kết thực tiễn và phát triển vùng ĐBSCL trước sự biến đổi nhanh chóng, phức tạp và khắc nghiệt của khí hậu và môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC