Sử dụng những hệ thống đại số máy tính trong việc dạy và học đại số tuyến tính ở đại học

Nhiều nhà giáo dục toán học đã thừa nhận đại số tuyến tính là một môn học khó cả về nhận thức lẫn khái niệm ([4] Jean-Luc Dorier, 2001). Có rất nhiều quan điểm tiếp cận đổi mới cách dạy và học bộ môn này tùy thuộc vào kinh nghiệm, kiến thức và công cụ làm việc của riêng từng giảng viên. Bài báo này đề cập đến một quan điểm sử dụng những hệ thống đại số của máy tính (HTĐSMT: Computer Algebra System) trong việc dạy và học đại số tuyến tính cơ sở. Hai ví dụ dưới dạng hoạt động toán học được đưa ra minh họa với những mục đích sư phạm khác nhau. Những ví dụ này được mô tả theo sự quan sát sinh viên trong quá trình làm việc trong môi trường HTĐSMT. Việc đánh giá HTĐSMT ([3] Hillel J., 2001) như là một công cụ dạy học hiệu quả bộ môn sẽ được nêu ra như một vấn đề cần được nghiên cứu trên đối tượng sinh viên và hoàn cảnh cụ thể để có câu trả lời xác đáng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC