Sự ra đời, hình thành và phát triển của loại hình báo mạng điện tử trên thế giới và tại Việt Nam

Sự ra ñời và vai trò của Internet Internet là mạng máy tính toàn cầu, bao gồm nhiều mạng máy tính ñược nối lại với nhau (Interconnected Networks) Trên thế giới Cũng như bao thành tựu khác của loài người, Internet ñã phải trải qua một chặng ñường dài ñể có ñược sự phát triển như ngày hôm nay với sự ñóng góp và hy sinh của biết bao thế hệ nhà khoa học. Một thành quả lớn thường bắt ñầu từ những ý tưởng có vẻ như không bình thường ở thời ñiểm nó ñược diễn ra. Năm 1957, Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo. Nhằm ñối phó với Liên Xô, Bộ quốc phòng Mỹ ñã thànhlập ra một cơ quan Dự án nghiên cứu cao cấp với mong muốn ñưa khoa học kỹ thuật bậc cao vào quân ñội, thử nghiệm ñộ tin cậy của hệ thống thông tin bằng mạng máy tính. Họ hy vọng rằng. khi một số máy bị sự cố thì các máy tính còn lại vẫn có thể liên lạc bình thường ñược với nhau. Tháng 8 năm 1962 J.C.R Licklider (ðại học MIT – HoaKỳ) ñã lần ñầu tiên ñể cập ñến ý tưởng về mạng máy tính qua các bản ghi nhớ của mình. Trong ñó, ông ñã hình dung ra việc kết nối toàn cầu các máy tính thành một mạng lưới mà qua ñó, mọi người dù ở bất cứ vị trí nào cũng có thể truy cập dữ liệu và chương trình ñược lưu trữ ở bấtkỳ một vị trí nào trong mạng này.Ý tưởng này, ngay từ ñầu ñã rất gần gũi với Internet hiện ñại ngày nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC