Sự sụp đổ của công ty kiểm toán A&A và Enron

Kiểm toán là hoạt động nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành. Kiểm toán làm gia tăng giá trị cho các Báo cáo tài chính (BCTC). Từ đó những người quan tâm tới tình hình tài chính của đơn vị như: Nhà đầu tư, các ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp, người lao động, nhà nước… để đưa ra các quyết định kinh tế như: Đầu tư, cho vay, cấp tín dụng thương mại, bán hàng, đưa ra các chính sách thuế phù hợp… Những nhận xét đánh giá của những công ty này chính là căn cứ cho các nhà đầu tư khi họ cân nhắc có nên đầu tư hay không dựa vào các báo cáo kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các số liệu kế toán của một công ty. Điều gì sẽ xảy ra nếu các công ty kiểm toán này đưa ra những nhận xét, đánh giá không xác đáng về BCTC của công ty được kiểm toán? Chắc chắn những thành viên của gia đình kiểm toán Việt Nam đã từng biết tới sự kiện tập đoàn năng lượng lớn nhất nước Mỹ tập đoàn Enron sụp đổ dẫn tới sự sụp đổ của công ty kiểm toán A&A vì đã đưa ra những báo cáo kiểm toán sai lệch về tình hình tài chính của Enron. Điều này đã làm cho đại gia kiểm toán đứng thứ 5 của Mỹ Arthur Andersen phải sụp đổ. I/ KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KIỂM TOÁN 1. Bản chât của Kiểm toán Thuật ngữ kiểm toán mới xuất hiện và sử dụng ở nước ta hơn một chục năm cuối thế kỷ XX.Trong quá trình đó cách hiểu và sử dụng khái niệm đó chua được thống nhất,có thể khái quát cách hiểu của kiểm toán theo 3 quan điểm sau đây. Theo quan điểm thứ nhất, kiểm toán được hiểu theo đúng thời cuộc của nó “ kiểm toán lá hoạt động kiểm tra độ tin cậy của các thông tin do kế toán cung cấp”.Hoặc cụ thể hơn theo quan niệm thứ 2 “Khái niệm: Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về các Bảng khai tài chính của các thực thể kinh tế được thực hiện bởi các kiểm toán viên độc lập dựa trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực” Theo quan điểm thứ 3 quan điểm hiện đại vế kiểm toán toàn diện Khái niệm”Kiểm toán là quá trình thu thập và đánh giá các bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo cáo về mức độ phù hợp giữa những thông tin đó với các chuẩn mực đã được thiết lập. Quá trình kiểm toán phải được thực hiện bởi các kiểm toán viên có đủ năng lực và độc lập”. Theo quan điểm này thì kiểm toán có 2 chức năng là xác minh và bầy tỏ ý kiếnậi 1.1. Chức năng xác minh Khái niệm: Xác minh là việc KTV thu thập và đánh giá các Bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm đánh giá sự phù hợp của chúng với các chuẩn mực đã được thiết lập. >.Chức năng của kiểm toán là xác minh chứ không phải kiểm tra 1.2. Chức năng bày tỏ ý kiến Khái niệm: Bày tỏ ý kiến là việc kiểm toán viên sau khi kết thúc kiểm toán đưa ra kết luận về chất lượng thông tin được kiểm toán và đưa ra ý kiến tư vấn thông qua chức năng xác minh. Thể hiện ở hai mặt: >Đưa ra kết luận về đối tượng kiểm toán >Đưa ra ý kiến tư vấn đối với đơn vị được kiểm toán Để hiểu dõ hơn về kiểm toán ta đi tìm hiểu về các loại kiểm toán 2. Phân loại Kiểm toán Qua nghiên cứu về bản chất của kiểm toán,chung ta đã tiếp cận được các loại kiểm toán khác nhau. Để nhận thức dõ hơn về kiểm toán và cơ sở tổ chức tốt công tác kiểm toán cần đi sâu vào nghiên cứu các loại kiểm toán.Kiểm toán được phân loại theo 2 tiêu thức: Phân loại theo đối tượng kiểm toán và phân loại theo tổ chức nhà máy 2.1. Phân loại theo đối tượng kiểm toán >Kiểm toán tài chính (Financial Statements Audit) >Kiểm toán tuân thủ (Compliance Audit) >Kiểm toán hoạt động (Operational Audit) 2.1.1. Kiểm toán tài chính (Financial Statements Audit): Kiểm toán tài chính là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về các Bảng khai tài chính, được thực hiện bởi những người có chuyên môn, trình độ, có đạo đức tương xứng dựa trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực. Cách thức tiến hành kiểm toán: Kiểm toán theo khoản mục Kiểm toán theo chu trình Chủ thể: chủ yếu là KTV nhà nước và KTV độc lập Kết thúc kiểm toán: phát hành Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý (nếu có)Cơ sở pháp lý: VSA, ISA (Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế) và các văn bản pháp quy có liên qua 2.1.2. Kiểm toán tuân thủ(Compliance Audit): Kiểm toán tuân thủ là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về mức độ tuân thủ hay chấp hành luật pháp của Nhà nước, các nguyên tắc, thể lệ, chế độ và quy định của đơn vị được kiểm toán Chủ thể: chủ yếu là KTV nhà nước và KTV nội bộ Kết thúc kiểm toán: phát hành Báo cáo kiểm toán và Thư quản lý (nếu có) Cơ sở pháp lý: chính bản thân các văn bản pháp quy hoặc nội quy, quy định đó Khách thể: một bộ phận hoặc toàn bộ đơn vị được kiểm toán Tính chất pháp lý của cuộc kiểm toán: phụ thuộc vào KTV thực hiện 2.1.3. Kiểm toán hoạt động( Operational Audit): Kiểm toán hoạt động là một quá trình đánh giá có hệ thống về sự hữu hiệu, tính hiệu quả, và tính kinh tế của các hoạt động dưới sự kiểm soát của nhà quản lý và báo cáo cho các cá nhân thích hợp về kết quả của việc đánh giá, đồng thời đưa ra những kiến nghị để cải tiến 2.2. Phân loại theo bộ máy tổ chức kiểm toán >Kiểm toán độc lập( Independent Audit) > Kiểm toán Nhà nước( State/ Government Audit) > Kiểm toán nội bộ( Internal Audit) 2.2.1. Kiểm toán Nhà nước( State/ Government Audit): Kiểm toán Nhà nước là hệ thống bộ máy chuyên môn của Nhà nước thực hiện chức năng kiểm toán đối với các đơn vị, tổ chức có sử dụng Ngân sách Nhà nước, tài sản công Ở thời trung đại,kiểm soát nhà nước xuất hiện để đối soát tài sản của vua chúa.Qua quá trình phát triển cho đến nay kiểm toán của các nươc phát triển đều thực hiện chức năng kiểm toán các đơn vị ở khu vực công cộng . Ơ công hoá PHÁP,cơ quan kiểm toán quốc gia là toà thẩm kê do Napoleon đệ nhất thành lập từ năm 1807, đến năm 1976 mới được sủa đổi. Đến năm 1982,các cơ quan kiểm toán địa phương đuợc thành lập để kiểm toán ngân sách của địa phương,các tổ chức nhà nước,các xí nghiệp sử dụng vốn. Ơ MỸ,vă phòng tổng kế toán được thành lập theo luật kế toàn năm 1921. Còn ở VIỆT NAM trong nhưng năm áp dụng cơ chế hoá tập trung ,việc xét duyệt các báo các quyết toán quyết toán do các vụ tài chính của bộ chủ quản, phòng tài chính của các sở chủ quản tiến hành.Từ ngày 11 tháng 7 1994,kiểm toán nhà nước chính thức được thành lập theo nghị quyết70/CP của chính phủ với chức năng: xác nhận tính đúng đắn hợp pháp của số liệu,các đơn vị sự ngiệp….Cũng theo nghi quyết này “ kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ xây dựng kê hoạch kiểm toán hang năm. Chỉ sau 1 năm thành lập,kiểm toán nhà nước đã vừa ổn định bộ máy,xây dựng các văn phòng pháp quy,huấn luyện nghiệp vụ cho các bộ kiểm toán và thục hiện các cuộc kiểm táon có quy mô lớn, qua quá trình thành lập vị trí kiểm toán nhà nước ngày càng tăng cường và được củng cố 2.2.2. Kiểm toán độc lập( Independent Audit): Kiểm toán độc lập là bộ máy tổ chức của các kiểm toán viên chuyên nghiệp, chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán và các dịch vụ khác có liên quan như tư vấn kế toán, tư vấn thuế, tài chính, tuyển dụng và đào tạo “Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán về tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, tổ chức (gọi chung là đơn vị được kiểm toán) khi có yêu cầu của các đơn vị này” Hiện nay thế mạnh cạnh tranh quốc tế của kiểm toán độc lập đã được thể hiện ở các công ty kiểm toán có quy mô lớn quốc gia và xuyên quốc gia. Chỉ riêng 28 công ty lớn của thế giới đã có gần 500000 nhân viên và có gần 8000 văn phòng doanh số trên 34000USD.Còn đối với Việt Nam,trước năm 1976 có công ty kiểm toán độc lập của nước ngoài và các giám định viên kế toán hành nghề độc lập ở các tỉnh và thành phố phía nam. Tuy nhiên sự hiện diện của kiểm toán độc lập ở Việt Nam được đánh dấu bởi sự ra đời của cônt ty kiểm toán độc lập Việt Nam(VACO)và công ty dịch vụ kế toán,kiểm toán và tư vấn tài chính(AASC) từ tháng 5 năm 1991.Cho đến nay đã xuất hiện nhiều công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam: Công ty tư vấn và kiểm toán(A và C), công ty tư vấn kiểm toán Sài Gonf(AFC), cônt ty kiểm toán dịch vụ tin học (ATSC). 2.2.3. Kiểm toán nội bộ( Internal Audit) : Kiểm toán nội bộ là bộ máy tổ chức của các kiểm toán viên không chuyên nghiệp, tiến hành hoạt động kiểm toán phục vụ cho mục đích quản lý nội bộ đơn vị Mô hình tổ chức: Các giám định viên kế toán Bộ phận kiểm toán nội bộ Lĩnh vực kiểm toán chủ yếu: kiểm toán tuân thủ và kiểm toán hoạt động Cơ sở pháp lý thực hiện kiểm toán: hệ thống chuẩn mực kiểm toán nội bộ và nội quy của đơn vị Nếu như kiểm toán độc lập và kiểm toán nhà nước đã có mặt ở Việt Nam đã lâu, khái niệm kiểm toán nội bộ vẫn còn xa lạ với nhiều nhà quản lý. Tuy nhiên,yêu cầu hội nhập và sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán và những vụ bê bối về quản trị ở một số doanh nghiệp lớn của Nhà nước gần đây cho thấy sự cần thiết của kiểm toán nội bộ ở doanh nghiệp. Trên thế giới, kiểm toán nội bộ đã ra đời từ lâu nhưng chỉ phát triển từ sau các vụ gian lận tài chính ở Công ty Worldcom và Enron (Mỹ) những năm 2000-2001 và đặc biệt là khi Luật Sarbanes-Oxley của Mỹ ra đời năm 2002. Luật này quy định các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ phải báo cáo về hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ công ty. Trong khi hoạt động của kiểm toán độc lập giới hạn ở việc kiểm tra báo cáo tài chính (mức độ trung thực và hợp lý), hoạt động của kiểm toán nội bộ không bị giới hạn ở bất kỳ phạm vi nào trong công ty, từ mua hàng, sản xuất, bán hàng đến quản lý tài chính, nhân sự hay công nghệ thông tin. Mục đích của kiểm toán nội bộ là phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp, chứ không phải cho đối tác bên ngoài. Kiểm toán nội bộ không chỉ đánh giá các yếu kém của hệ thống quản lý mà còn đánh giá các rủi ro cả bên trong và bên ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY