Tác động của chính sách thương mại quốc tế Malaysia đến nền kinh tế Quốc Gia

Malaysia là một nước NIC thế hệ thứ hai. Mặc dù có đường lối phát triển kinh tế tương đối gần với các nước NICS thế hệ thứ nhất, nhưng Malaysia thực hiện tiến trình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu tương đối muộn. Do đó mà sự phát triển của nền kinh tế Malaysia chỉ thực sự trở nên nổi bật từ sau những năm 1980. Điều đáng nói là sự thành công của Malaysia không bắt nguồn từ những điều kiện bên ngoài thuận lợi, mà do những tác động tích cực của chính sách kinh tế đối ngoại. Cụ thể là chính sách thương mại và đầu tư quốc tế đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước này. Vậy chính sách thương mại quốc tế của Malaysia đã tác động đến nền kinh tế quốc gia như thế nào? Giành độc lập từ thực dân Anh vào năm 1957, Malaysia chỉ là một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, nguồn thu chính lấy từ xuất khẩu cao su tự nhiên và thiếc. Nền kinh tế khi đó vẫn phụ thuộc chủ yếu vào Anh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC