Tác động của dịch cúm gia cầm đến tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm ở huyện Châu Thành tỉnh An Giang

Đề tài này nhằm xác ñịnh tổng ñàn gia súc, gia cầm trước cúm và sau cúm gia cầm, ñánh giá tác ñộng của dịch cúm ñến hoạt ñộng chăn nuôi ở ñịa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang và khảo sát cơ cấu ñàn gia súc, gia cầm sau dịch cúm. Kết quả đề tài cho thấy: - Cơ cấu ñàn vật nuôi làm nguồn thu nhập chính trước và sau dịch cúm vẫn không thay đổi: heo, bò và vịt. ðây là cơ cấu ñàn có tiềm năng phát triển của huyện Châu Thành. - Tổng ñàn gia cầm giảm nhiều vào năm 2004 và ñược phục hồi trong năm 2005: năm 2003 (26.715 con), năm 2004 (16.572 con), năm 2005 (27.943 con). - Tổng ñàn gia súc tăng từ năm 2003 ñến 2005: năm 2003 (1.527 con), năm 2004 (1.754 con), năm 2005 (2.003 con). - Trở ngại chính trong hoạt ñộng chăn nuôi là giá bánchiếm 56,8 % hộ và bệnh tật chiếm 37,8 % hộ, nguyên nhân là do tác động củadịch cúm gia cầm. - Yếu tố quyết ñịnh thành công trong chăn nuôi chính là nguồn vốn chiếm 85,6 % hộ. Dịch cúm gia cầm tác ñộng chủ yếu ñến: tổng ñàn vậtnuôi, kỹ thuật nuôi gia cầm, chi phí thức ăn, ñầu tư lao ñộng, chủ trương phát triển chăn nuôi của chính quyền địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC