Tác động của một số yếu tố vào hoạt động xuất khẩu

Hiện nay xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá đang diễn ra mạnh mẽ vì vậy hoạt động ngoại thương chiếm vị trí quan trọng và có tính quyết định đến toàn bộ quá trình phát triển kinh tế xã hội và quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Nhưng bản thân hoạt động ngoại thương ở nước ta hiện nay còn chứa đựng nhiều những bất cập như tình trạng xuất khẩu bừa bãi thiếu định hướng, gian lận thương mại, trốn thuế. Vì vậy để nâng cao hiệu qủa của hoạt động ngoại thương góp phần phát triển kinh tế thì cần phải có vai trò quản lý của nhà nước. Vai trò quản lý của nhà nước ở đây phải mang tính định hướng và khuyến khích hoạt động ngoại thương. Trong qúa trình thực hiện vai trò đó ở nhiều lúc, nhiều nơi nhà nước chưa thực sự thực hiện được vai trò định hướng và khuyến khích cho hoạt động ngoại thương tức là hoạt động quản lý của nhà nước đối với hoạt động ngoại thương còn chứa đựng nhiều bất cập vì vậy em xin chọn đề tài này, nhưng do hạn chế về kiến thức và do phạm vi của đề tài em chỉ xin đề cập đến vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC