Tác động của việc thay thế hệ thống cấp phép bằng hệ thống đăng kí đối với các doanh nghiệp có vồn đầu tư nước ngoài

Việt Nam đã hoàn thành 9 vòng đàm phán với Tổ chức Thửơng mại Thế giới (WTO) và đang tiếp tục các nỗ lực với hy vọng gia nhập WTO vào cuối năm 2005, trong đó Nhà nửớc Việt Nam đã cam kết sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới 22 luật, pháp lệnh nhằm thực hiện các nguyên tắc của WTO về đối xử quốc gia (NT) và tối huệ quốc (MFN) cũng nhửcác cam kết song phửơng khác của Việt Nam trong quan hệ với doanh nghiệp, thuế, hải quan, sở hữu trí tuệ. Hơn nữa, trong giai đoạn hiện nay của sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nửớc, việc tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống luật pháp và chính sách, đặc biệt là về kinh tế và môi trửờng kinh doanh, đang trở thành một yêu cầu nội tại bức bách. Cải thiện môi trửờng kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và đầu tửsẽ góp phần quyết định thành công của nửớc ta trong việc nâng cao chất lửợng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế trong những năm tới. Trên thực tế trong hệ thống luật pháp về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay đang tồn tại nhiều luật cùng có hiệu lực chế định các loại hình doanh nghiệp khác nhau đửợc phân biệt theo thành phần kinh tế hay hình thức sở hữu. Luật Doanh nghiệp Nhà Nửớc (thông qua năm 2003, có hiệu lực từ tháng 7 năm 2004) áp dụng cho doanh nghiệp nhà nửớc. Luật Doanh nghiệp (thông qua 1999, có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2000) áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp trong nửớc đửợc đăng ký và hoạt động theo các hình thức doanh nghiệp tửnhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần. Luật Hợp tác xã (1996, sửa đổi, bổ sung 2003) chế định các loại hình hợp tác xã. Luật Đầu tửnửớc ngoài, đã đửợc bổ sung, sửa đổi bốn lần từ năm 1987 cho đến nay (1990, 1992, 1996, 2000) quy định quy chế cấp giấy phép, các hình thức tổ chức, phạm vi hoạt động và các hình thức ửu đãi đối với doanh nghiệp có vốn đầu tửnửớc ngoài. Luật Khuyến khích đầu tử trong nửớc (ban hành 1995, sửa đổi 1998) chế định các vấn đề khuyến khích và ửu đãi đầu tử của các doanh nghiệp trong nửớc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC