Tác động của yếu tố văn hóa Việt Nam đến hoạt động kinh doanh quốc tế của tập đoàn Honda tại Việt Nam

Ngày nay không chỉ các nhà kinh tế mà các nhà văn hóa cũng đều thống nhất cho rằng, văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội. Tác động của nền văn hóa đến kinh tế là hết sức rộng lớn và phức tạp. Bên cạnh đó, xu thế toàn cầu hóa, đa phương hóa giúp các doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận các thị trường nước ngoài khác nhau. Khi gia nhập một thị trường nước ngoài, điều đáng quan tâm nhất của các doanh nghiệp chính là các yếu tố văn hóa. Việc khai thác có hiệu quả yếu tố văn hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp tránh khỏi những thất bại và đạt được thành công trên thị trường đó. Đề tài “Tác động của yếu tố văn hóa Việt Nam đến hoạt động kinh doanh quốc tế của tập đoàn Honda tại Việt nam” sẽ giúp chúng ta tìm hiểu rõ hơn về tác động của một nền văn hóa đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ngoài. Cụ thể, đề tài sẽ đi sâu vào phân tích tác động của văn hóa đến các hoạt động như lựa chọn sản phẩm, định giá sản phẩm, các vấn đề về quản trị nhân sự và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm xã hội của Honda khi hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Kết cấu của đề án môn học bao gồm 3 chương: Chương I: Tác động của yếu tố văn hóa Việt Nam đến hoạt động kinh doanh quốc tế của tập đoàn Honda. ChươngII: Phân tích các tác động của yếu tố văn hóa Việt Nam đến hoạt động kinh doanh quốc tếc của tập đoàn Honda. Chương III: Bài học kinh nghiệm và một số giải pháp nhằm khai thác tác động của văn hóa vào hoạt động kinh doanh của Honda tại Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC