Tài chính ngân hàng - Hoạch định chiến lược tài chính

Cách thức kết hợp cả ba quyết định về đầu tư, quyết định tài trợ, quyết định chính sách cổ tức và đặt chúng một cách thích hợp trong từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Không có một chiến lược chung, phải xây dựng chiến lược tài chính phù hợp cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC