Tài liệu hướng dẫn môn học luật môi trường

Định nghĩa: Đối tượng điều chỉnh của luật MT chính là các quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp trong hoạt động khai thác, quản lý và bảo vệ các yếu tố MT. • Muốn xác định phạm vi điều chỉnh của luật MT cần phải lưu ý: ‘ Thứ nhất cần phải xác định yếu tố MT theo luật MT chỉ bao gồm những yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo (khoản 1, khoản 2, điều 3 Luật BVMT). ‘ Thứ hai: cần phải xác định thế nào là những quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp trong việc khai thác, quản lý và bảo vệ các yếu tố MT. • Phân nhóm: Căn cứ vào chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật MT, chúng ta có thể chia đối tượng điều chỉnh của luật MT ra làm 3 nhóm sau: ‘ Nhóm quan hệ giữa các quốc gia và các chủ thể khác của Luật quốc tế về MT. ‘ Nhóm quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, cá nhân. ‘ Nhóm quan hệ giữa tổ chức, cá nhân với nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC