Tài liệu về Môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

+ Đạt 5 triệu tỉ đồng Việt Nam (224,6 tỷ USD ), đứng thứ 44 trên thế giới GDP bình quân đầu người đạt 53,5 triệu đồng/ năm (2.385 USD) - Thu nhập của người dân: đang tăng lên, đạt mức trung bình thấp so với thế giới. Số người siêu giàu của Việt Nam tăng nhanh qua các năm, 220 người năm 2017

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC