Tài sản bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng thuong mại và Dịch vụ

Tài sản bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay pham vi hoạt động của doanh nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác nhiều nước trên thế giới. Do đó quy mô kết cấu tài sản bằng tiền rất phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh hưởng rất lớn tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản ký các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằn đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia ra lam nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng lại có mối quan hệ hưu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình. Mỗi thong tin thu được là kết quả của quá trình có tính hai năm: thông tin và kiểm tra. Do đó, việc tổ chức hạch toán tài sản bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của tài sản bằng tiền, về nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trinh kinh doanh để nhà quản lý có thể nắm bắt được những thông tin linh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên cạnh việc kiểm tra các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết được hiệu quả kinh tế của đơn vị mình. Thực tế ở nước ta trong thời gian qua cho thấy ở các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước , hiệu quả sủ dụng tài sản bằng tiền còn rất thấp, chưa kịp khai thác hiệu quả tiềm năng sử dụng chúng trong nền kinh tế thị trường để phục vị sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài. Xuất phát từ những vấn đề trên và thông qua một thời gian thực tập em xin chọn đề tài sau để đi sâu và nghiên cứu và viết báo cáo: “ Hạch toán kế toán tài sản bằng tiền tại công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ Minh Chiến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC