Tăng cường huy động vốn ở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội

Trong quá trình toàn cầu hóa, nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Cùng với sự biến đổi của cả nước, ngành ngân hàng cũng đang tự khẳng định vị thế của mình với công cuộc phát triển của đất nước. Sau gần 2 thập kỷ đổi mới, hệ thống ngân hàng đã tạo lập được rất nhiều cơ sở vững chắc để tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng, cống hiến vào sự nghiệp chung của cả nước. Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhưng nền kinh tế không ổn định đó là cơn bão khủng hoảng lan rộng trong nền kinh tế toàn cầu khiến cho Việt Nam không tránh khỏi những ảnh hưởng của nó. Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nông nghiệp vì thế sự phát triển của các ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong sự phát triển của đất nước. NHNo đã góp phần rất lớn để đưa ngành nông nghiệp nước ta có sự phát triển vượt bậc. Để có được vốn cung cấp cho ngành nông nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung thì ngân hàng phải tăng cường hoạt động huy động vốn để đáp ứng nhu cầu về vốn ngày càng cao của đất nước, để từ đó đảm bảo khả năng thanh toán, phát triển các hoạt động đầu tư và cho vay, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chính ngân hàng. Trong thời gian vừa qua, NHNo nói chung và NHNo Hà Nội nói riêng đã đạt được một số thành công đáng khích lệ trong công tác huy động vốn. Quy mô vốn huy động ngày càng mở rộng qua các năm góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp, các hộ gia đình phát triển họat động sản xuất, kinh doanh. Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng, hội nhập nên vai trò của vốn càng trở nên quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng họat động huy động vốn, nghiên cứu thực trạng huy động vốn của NHNo Hà Nội. Sau một thời gian thực tập tại phòng Kế Hoạch Tổng Hợp của NHNo Hà Nội với sự hướng dẫn của dẫn của T.S. Cao Ý Nhi, em đã chọn và nghiên cứu đề tài “Tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội ”. Đề tài gồm có kết cầu gồm có 3 phần Chương 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn tại NHTM Chương 2: Thực trạng huy động vốn tại NHNo Hà Nội Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại NHNo Hà Nội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC