Thẩm định giá bằng phương pháp chi phí

• Phương pháp chi phí là phương pháp thẩm định giá dựa trên cơ sở chi phí tạo ra một tài sản tương đương với tài sản cần thẩm định giá trừ hao mòn thực tế của tài sản cần thẩm định giá (nếu có) để ước tính giá trị của tài sản cần thẩm định giá. • Hao mòn thực tế của tài sản: Là tổng mức giảm giá của tài sản do hao mòn vật chất và do sự lỗi thời ( hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình) về tính năng sử dụng của tài sản. • Việc ước tính khấu hao tích lũy có thể trở nên rất chủ quan và khó thực hiện do có những sự khác nhau trong định nghĩa và thuật ngữ, cũng như không có một phương pháp riêng biệt nào được áp dụng rộng rãi để ước tính khấu hao. • Phải thông thạo kĩ thuật về MMTB và phải có nhiều kinh nghiệm thì mới áp đụng được phương pháp này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC