Thành lập trung Tâm giống cây trồng và vật nuôi

CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ TÀI CHÍNH Điều 8. Nguồn tài chính của trung tâm: 1. Nguồn kinh phí Công ty Cổ phần thực phẩm Nghệ An giao là nguồn kinh phí thường xuyên . 2. Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ KHKT – Công nghệ và các nguồn khác theo đúng chế độ hiện hành. 3. Nguồn kinh phí từ các chương trình dự án(nếu có) được thực hiện triển khai trong chương trình. 4. Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà xưởng, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị và các phương tiện vật chất kỹ thuật khác và vốn bằng tiền mặt. Điều 9. Nguyên tắc sử dụng tài chính: Trung tâm tuân thủ các quy định về tài chính của Công ty và của Nhà nước và chịu trách nhiệm trước Pháp luật. Kinh phí trong đơn vị được hạch toán chi trả theo từng phần từng cung đoạn. Hạch toán báo sổ dưới sự quản lý tài chính của công ty. Qua phân công công việc và tiến độ hoàn thành đánh giá định mức để chi trả lương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC