Thảo luận đại cương về kỹ thuật lớp học phần 49g2

Mối quan hệ giữa giá trị đo và giá trị đúng được gọi là độ chính xác ( Accuracy). Một kết quả được cho là chính xác nếu nó nằm gần giá trị đúng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC