Thất thoát, lãng phí trong đầu tư Xây dựng cơ bản - Thực trạng và giải pháp

Hoạt động đầu tư XDCB đã, đang và sẽ góp phần tăng cường năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá. Để làm tốt sứ mệnh đó thì trong lĩnh vực này chúng ta cần phải chú trọng giải quyết hai nội dung cơ bản, đó là: Huy động tối đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả. Tuy nhiên một thực tế đáng buồn trong thời gian vừa qua là: tình trạng thất thoát, lãng phí vầ tham nhũng trong hoạt động đầu tư XDCB đang là tệ nạn, là căn bệnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và hiệu quả chung của nền kinh tế đất nước. Việc tìm kiếm những giải pháp để góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý nhằm ngăn ngừa, chống lãng phí, tiêu cực trong hoạt động đầu tư XDCB có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế và chính trị trong giai đoạn hiện nay. Do đó, khi nghiên cứu về các vấn đề có liên quan đến Bộ môn Thống kê đầu tư, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Trần Mai Hương, chúng tôi quyết định nghiên cứu đề tài: “Thất thoát, lãng phí trong đầu tư XDCB: Thực trạng và giải pháp”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC