Thí nghiệm cơ học đất

Mục tiêu  Cụ thể hóa kiến thức mà sinh viên được trang bị trong môn Cơ học đất,đặc biệt về phương diện thí nghiệm,lấy và sử lý số liệu. Hình thức thực hiện  Giảng viên giới thiệu các thí nghiệm,thao tác thực hiện,lấy số liệu,phân tích và lựa chọn  Sinh viên tự thực hiện thí nghiệm,lấy số liệu,đánh giá và lựa chọn.  Sinh viên lập báo cáo (trình bày lý thuyết,tiến trình thí nghiệm,kết quả thí nghiệm và nhận xét,đánh giá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC