Thị trường lao động - Đề tài: Cầu lao động và các giải pháp kích cầu lao động

Quá trình sản xuất muốn tiến hành được phải có đầy đủ sự hội tụ của ba yếu tố : sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động. Trong đó, sức lao động đóng vai trò là yếu tố quan trọng nhất. Sức lao động lại là tài nguyên tiềm ẩn nằm bên trong con người và cần được khai thác. Nó là tài nguyên vì tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó. Hay nguồn nhân lực chính là sức mạnh của quốc gia. Quốc gia có dân số càng đông thì sức mạnh càng lớn. Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào nên việc tận dụng lợi thế này là rất cần thiết. Nguồn nhân lực này sẽ tạo ra giá trị gia tăng rất cao. Tuy nhiên, điều kiện phát triển kinh tế chưa cao nên nguồn nhân lực này đôi khi lại tạo ra sự bất lợi, hạn chế sự phát triển khác của quốc gia. Vì vậy, một chiến lược sử dụng nguồn nhân lực có sẵn này cần phải được đề ra. Chiến lược này có thể đi từ cung lao động hoặc phía cầu lao động cũng có thể là đồng thời từ hai phía. Trong phạm vi bài này, tôi xin nghiên cứu từ phía cầu lao động để thấy được thực trạng đang diễn ra, nguyên nhân của thực trạng từ đó để ra biện pháp kích cầu cả về số lượng và chất lượng nhằm phát huy tối đa sức mạnh có sẵn này. 2. Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu:  Số lượng cầu lao động.  Chất lượng cầu lao động. 3. Phạm vi nghiên cứu  Về mặt không gian: nghiên cứu tình hình cầu lao động ở Việt Nam trong thời gian qua.  Về mặt thời gian: đặc biệt nghiên cứu cầu lao động trong giai đoạn 1996 -2003.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC