Thị trường ô tô ở nước ta, thực trạng & Giải pháp để phát triển thị trường này trong thời gian tới

Thị trường có ý nghĩa rất lớn đối với một doanh nghiệp nó vừa là chỗ để các doanh nghiệp tồn tại và phát triển , vừa là nơi mà các doanh nghiệp đặt mục tiêu vừa là nơi chi phối sự hoạt động của các doanh nghiệp . Trong mấy năm gần đây thì ở nước ta nổi nên thị trường thị trường ôtô bởi sự phát triển rất sôi động và đa dạng . Nó không những đa dạng về chủng loại mà còn đa dạng về việc xuất hiện của rất nhiều các công ty hàng đầu trong nền công nghiệp ôtô thế giới . Và thị trường này đã ngày càng trở nên quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân .Với mục đích chính là không chỉ đáp ứng với mục tiêu công nghiệp hóa hóa , hiện đại hóa đất nước mà còn góp phần vào công cuộc hội nhập của ngành công nghiệp Việt Nam vào thị trường các nước trong khu vực và thề giới . Để góp phần làm rõ thêm nhận định trên về thị trường ôtô của nước ta . Em xin trình bầy đề tài nghiên cứu : “Thị trường ôtô ở nước ta , thực trạng và giải pháp để phát triển thị trường này trong thời gian tới". Trong khuôn khổ đề tài này em xin mạo muội chia vấn đề trên thành ba chương để nghiên cứu như sau : Chương I : Những vấn đề cơ bản của thị trường Chương II : Sự hình thành , phát triển , đặc điểm , nhân tố ảnh hưởng và thực trạng của thị trường ôtô nước ta Chương III : Những biện pháp để phát triển thị trường ôtô nước ta trong thời gian tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC