Thiết kế báo cáo tài chính hợp nhất cho mô hình tập đoàn, công ty mẹ - Con bằng phần mềm wktsys

Báo cáo tài chính được sử dụng để cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm đến doanh nghiệp như ngân hàng, nhà đầu tư.Tuy nhiên, việc lập báo cáo tài chính hợp nhất ở các tập đoàn, công ty mẹ- con còn mất nhiều thời gian, trong đó có liên quan đến khả năng xử lý thông tin. Bài viết này nghiên cứu đặc điểm tối ưu của phần mềm để liên kết giữa phần mềm Wktsys với phần mềm ứng dụng excel nhằm thiết kế hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất gồm bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ một cách nhanh nhất và chính xác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC