Thiết kế kỹ thuật nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức (Quận Cầu Giấy - Hà Nội)

Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế đất nƣớc, các lĩnh vực thuộc hạ tầng cơ sở càng ngày đƣợc chú trọng để tạo nền tảng cho sự phát triển chung, đồng thời cũng để đáp ứng nhu cầu về nhà ở ở thành phố. Ngành Xây Dựng đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện nay với sự ra tăng nhịp độ xây dựng ngày càng cao để đáp ứng nhu cầu giao thông, sinh hoạt. Cùng với sự giao lƣu, hội nhập, với các cộng đồng quốc tế, sự gia tăng quá trình đô thị hoá, các công trình dân dụng phục vụ nhu cầu ăn ở đƣợc xây dựng ngày càng nhiều. Vấn đề tạo điều kiện chỗ ăn ở cho CBCNVC nhà nƣớc, công nhân và các tầng lớp nhân dân là một điều kiện cần thiết. Ngoài ra, các khu đô thị cao tầng cũng tạo thêm nét mỹ quan cho thành phố. Những toà nhà cao tầng đƣợc xây dựng, những cao ốc mọc lên phần nào cũng đánh giá đƣợc sự phát triển về mặt kỹ thuật của ngành xây dựng. Công trình nhà ở cao cấp cán bộ bệnh viện Việt Đức là một trong những tòa nhà cao tầng đẹp, với quy mô và chất lƣợng của mình, công trình đã đáp ứng đƣợc nhu cầu về nhà ở cho cán bộ bệnh viện, phù hợp với quy hoạch phát triển của thành phố ,tạo điều kiện thuận tiện cho các cán bộ công tác và làm việc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC