Thiết kế một chiến lược phát triển công nghiệp toàn diện và hiện thực

Tham luận này đề xuất một số vấn đề cần xem xét khi điều chỉnh lại mục tiêu tổng thể phát triển công nghiệp Việt Nam. Mục đích của chúng tôi ở đây là đề xuất một số quan điểm về việc thiết kế một Chiến l-ợc phát triển Công nghiệp Toàn diện và hiện thực. Những đề xuất này phản ánh một phần những kết quả thu đ-ợc từ Dự án liên kết nghiên cứu giữa Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật bản JICA và tr-ờng ĐH Kinh tế quốc dân Việt nam NEU (giai đoạn 2000-2003).Bên cạnh đó, một số ý t-ởng mới cho vấn đề cũng đ-ợc trình bày trongTham luận này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC