Thiết kế và giám sát các dự án phát triển

Giai đoạn 1: Phân tích hiện trạng  Phân tích tình hình thực tế về kinh tế, văn hoá-xã hội (có bao gồm y tế và giáo dục) và môi trường.  Xác định các vấn đề còn tồn tại, các khó khăn trở ngại, các cơ hội và tiềm năng mà các dự án phát triển có thể can thiệp.  Nghiên cứu các dự án đã được thực hiện, các kinh nghiệm và các bài học từ các dự án đó.  Tìm hiểu sự quan tâm và hướng ưu tiên của các nhà tài trợ (nếu có) Giai đoạn 2: Xác định các dự án  Xác định các ý tưởng và các hành động phát triển.  Xác định các loại dự án có thể can thiệp.  Xác định các bên liên quan.  Thảo luận với các bên liên quan về các vấn đề và các mục tiêu ban đầu.  Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn các can thiệp.  Xác định các giả định và các rủi ro/nguy cơ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC