Thiết kế Web bằng ngôn ngữ ASP

Mạng Internet xuất phát từmạng ARPANET của Mỹvà ngày nay đã trởthành mạng toàn cầu kết nối hàng trăm triệu người trên thế giới. Mạng máy tính toàn cầu Internet có thể được xem nhưlà mạng của tất cảcác mạng (network of networks), trong đó người dùng tại bất cứmáy tính nào đều có thểtruy cập tới các thông tin của các máy khác (nếu được phép). Mạng Internet ban đầu được biết dưới tên là ARPANET do tổchức Advanced Research Projects Agency (ARPA) của Mỹthiết lập năm 1969. Mục đích chính của mạng này là tạo cơsởcho các máy tính nghiên cứu của các trường đại học có thểkết nối và trao đổi với nhau. Thiết kếcủa ARPANET độc đáo ởchỗlà mạng vẫn có thể hoạt động khi một phần của nó bịphá hủy trong các trường hợp chiến tranh hoặc thiên tai. Ngày nay mạng Internet là một mạng công cộng kết nối hàng trăm triệu người trên thếgiới. Vềmặt vật lí, mạng Internet sửdụng một phần của toàn bộcác tài nguyên của các mạng viễn thông công cộng đang tồn tại (public telecommunication networks). Vềmặt kĩ thuật, mạng Internet sửdụng tập các giao thức gọi chung là TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Hai mô phỏng của công nghệmạng Internet là intranet and extranet cũng sửdụng các giao thức này. Sựra đời của giao thức HTTP và HMTL đã đánh dấu một bước ngoặc mới trong việc sửdụng Internet. Cho tới năm 1990 các dịch vụcơbản của Internet vẫn chỉlà e-mail, listserv,telnet, và ftp. Năm 1992, Tim Berners-Lee, một nhà vật lí học tại CERN đã phát triển các giao thức cho World Wide Web (WWW). Trong khi tìm kiếm cách đểliên kết các tài liệu khoa học lại với nhau, anh ta đã tạo ra Hypertext Markup Language (HTML), một tập con của Standard Generalized Markup Language (SGML).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC