Thời giá đồng tiền và mô hình chiết khấu dòng tiền

z M?ctiêu z Nội dung trình bày: z Xây dựng các khái niệm thời giá tiền tệ z Các phương pháp tính lãi z Khái niệm thời giá tiền tệ z Giá trị tương lai và giá trị hiện tại của: z Một số tiền z Một dòng tiền: ? Dòng tiền đều thông thường ? Dòng tiền đều đầu kỳ ? Dòng tiền đều vô hạn z Thời giá tiền tệ khi ghép lãi nhiều lần trong năm z Mô hình chiết khấu dòng tiền

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC