Thử phân tích tài chính một công ty

Qua số liệu trên ta thấy so với năm 2003, tổng tài sản năm 2004 tăng 2.76% tương ứng với 8,701,659,511 đồng. Trong đó tài sản lưu động đầu tư ngắn hạn (TS ngắn hạn) lớn hơn tài sản cố định và đầu tư dài hạn (TS dài hạn).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC