Thủ tục thường trú (Stored Procedure)

SQL Server 2000 ra đời đã mở rộng từ việc thực thi, sự thuận tiện đến chất lượng từ SQL Server 7.0. Microsoft SQL Server 2000 bao gồm những tính năng mới, làm nền tảng cho những chuyển tác trực tuyến (OLTP), kho dữ liệu và những ứng dụng thương mại. Transact-SQL là trung tâm để sử dụng của Microsoft SQL Server. Tất cả ứng dụng liên lạc với SQL Server làm việc bằng cách gửi những câu lệnh T-SQL đến Server mà không chú ý tới giao diện của ứng dụng. T-SQL được sinh ra bởi nhiều loại ứng dụng: Ứng dụng văn phòng chung. Ứng dụng sử dụng giao diện đồ hoạ, cho phép người sử dụng chọn các bảng, cột để hiển thị dữ liệu cần dùng. Transact-SQL script sử dụng tiện ích như osql. Ứng dụng được tạo từ các hệ thống phát triển như Microsoft Visual C++®, Microsoft Visual Basic®, hay Microsoft Visual J++® sử dụng database API như ADO, OLE DB và ODBC. Các ứng dụng web lấy dữ liệu từ SQL Server. Tài liệu này sẽ đề cập đến T-SQL và Stored Procedure. Tài liệu cung cấp những phát biểu T-SQL từ cơ bản đến phức tạp, cùng với các ví dụ để người đọc có thể hình dung cụ thể về cách sử dụng và kết quả. Ngoài ra, tài liệu còn giúp người đọc xây dựng những thủ tục (SP) tính toán, được áp dụng trong thực tế .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC