Thúc đẩy quản lý cộng đồng tại Việt Nam

QLCĐ là một phương pháp quản lý mà ở đó người dân là chủ thể. Họ có quyền và biết cách xác định các vấn đề ưu tiên, biết cách lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động phát triển một cách công khai minh bạch và đảm bảo tính trách nhiệm. Quản lý cộng đồng chú trọng việc chính quyền lắng nghe tiếng nói của người dân và người dân có quyền và được tham gia vào quá trình ra quyết định tại địa phương. Thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” – Tinh thần của Quy chế dân chủ (1998) và Pháp lệnh dân chủ (2007 - 34/2007/PL-UBTVQH11) tại cấp cộng đồng - cấp thôn/tổ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC