Thực địa kinh tế - Xã hôi Hà Nội - Quế Võ (Bắc Ninh) đường 18 - Sao Đỏ (Hải Dương) - Uông Bí - Hạ Long

Nhằm thực hiện tốt phương châm “học đi đôi với hành” khoa địa lý trường ĐHSPHN đã thường xuyên tổ chức chuyến thực địa ngắn ngày hoặc dài ngày. Trong đó chuyến thực địa KT-XH tại địa bàn Quảng Ninh-Hải Phòng đây là chuyến thực địa dài ngày cuối cùng của SV K57. Cũng như các chuyến thực địa các năm trước, thông qua đó SV đã có dịp kiểm chứng, bổ sung, củng cố những kiến thức trong giáo trình, lấy thực tế để kiểm nghiệm được lý thuyết. Ngoài ra SV còn được tìm hiểu những đặc trưng cơ bản về kinh tế của Quảng Ninh, Hải Phòng nói chung, và từng ngành kinh tế nói riêng như công nghiệp than, thủy sản, du lịch của tỉnh. Qua đó SV biết cách phân tích, đánh giá tổng hợp tình hình KT-XH của Quảng Ninh, và sự phát triển KT của Hải Phòng. Từ đó SV có thể rút ra sự phát triển KT ở đó có thể áp dụng cho sự phát triển ở địa phương khác hay không. Đánh giá sự tác động của việc phát triển KT đến tài nguyên môi trường từ đó đề ra các biện pháp nhằm phát triển KT một cách bền vững.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC