Thực nghiệm ương cá rô đồng (anabas testudineus, bloch, 1792) trong ao ở vùng đất nhiễm phèn Hòa An - Phụng Hiệp - Hậu Giang

Đề tài “Thực nghiệm ương cá rô đồng (Anabas testudineus, Bloch, 1792) trong ao ở vùng đất nhiễm phèn Hòa An- Phụng Hiệp- Hậu Giang” đã được tiến hành nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu đa dạng thực nghiệm Hòa An- Hậu Giang nhằm góp phần nâng cao kĩ thuật ương cá rô đồng trong điều kiện ao nhiễm phèn và đáp ứng nhu cầu con giống cho phong trào nuôi thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Qua th ời gian thực hiện thí nghiệm ương cá rô đồng trong điều kiện ao nhiễm phèn, rút ra một số kết quả như sau: Các yếu tố thủy lí: nhiệt độ dao động từ 28- 32,50 C; pH dao động từ 7-8,5; hàm lượng oxygen dao động từ 3- 6 ppm và các yếu tố thủy hóa: N-NH4+ có hàm lượng dao động từ 0,5- 1ppm; P-PO4 3-có hàm lượng dao động từ 0,1-0,5ppm. Các yếu tố môi trường được khảo sát đều phù hợp cho cá sinh trưởng và phát triển. Trọng lượng của cá giống khi thu hoạch của nghiệm thức I (500 con/m2) là 3,84± 0,41 g/con thấp hơn so với nghiệm thức II (1000 con/m2) là 3,96 ±1,05 g/con. Nghiệm thức I đạt năng suất 327 kg/ao và nghiệm thức II đạt năng suất 620 kg/ao. Tốc độ tăng trưởng đặc biệt của nghiệm thức I là 16,44%/ngày và của nghiệm thức II là 16,49%/ngày. Cả 2 nghiệm thức đều có giá trị tốc độ tăng trưởng tuyệt đối là 0,06 g/ngày. Tỉ lệ sống của cá rô đồng ương ở nghiệm thức I là 8,23% thấp hơn so với nghiệm thức II là 10,44%. Cả 2 mô hình ương đều thu được lợi nhuận cao. Tỉ suất lợi nhuận và hiệu suất vốn ở nghiệm thức I là 0,31 và 1,31 thấp hơn tỉ suất lợi nhuận và hiệu suất vốn ở nghiệm thức II là 0,58 và 1,58.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC